Fotovoltaické elektrárny na klíč
Prodej komponent, poradenství

Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem. Různými způsoby (pravidelnou prohlídkou, zkouškou, měřením,...) se zjišťuje technický stav kontrolovaného elektrického zařízení.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Lhůty revizí

Při revizi elektrického zařízení se provádí prohlídka, kontrolní měření a přezkoušení jeho celkového stavu. Závěrem je zpráva o revizi, která určuje bezpečnost provozu elektrického zařízení.

Druhy revizí elektrických zařízení:

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
Venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
Prostory určení ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy osob apod.) BD3, BD4 2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
Pojízdné převozné prostředky 1
Prozatimní zařízení staveniště 0,5

Informujte se na telefonu 737 488 161 nebo emailu martin.obst@imosys.cz